Rodiče udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – A/ Generální souhlas s činností psychologa (1x ročně) a B/ Individuální souhlas s činností.

A/ Generální informovaný souhlas slouží jako informace rodičům a zákonným zástupcům o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. Ten se v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, apod.) může zapojit do řešení vzniklé situace. Rodiče svým podpisem akceptují tuto možnost a souhlasí, že může být jejich dítě přítomno ve třídě v případě třídních problémů. Stane-li se dítěti během vyučování nebo i mimo školní docházku nějaký problém, který nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými, může v takovém případě přijít za školním psychologem.

B/ Když dítě využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se s psychologem dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Ten dítě dostane pro rodiče domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče.

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí s žákem. K tomu je potřebný zmiňovaný individuální informovaný souhlas.

V případě, že se rodič rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, bude dítě např. během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné místnosti a nebude se moci na aktivitách se školním psychologem podílet. V tomto případě bude tedy dítě vyčleněno z kolektivu a bude mít náhradní úkol zadaný učitelem. Proto prosím rodiče a zákonné zástupce, kteří svému dítěti generální souhlas nepodepsali, aby ještě toto rozhodnutí zvážili.

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

  • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně;
  • první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá);
  • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;
  • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí);
  • při preventivní činnosti – preventivní programy.

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dokumentace je uzamčena v kartotéce a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy).