Vítejte na stránkách školního psychologa při ZŠ a MŠ Kobylnice, které jsme vytvořili pro usnadnění komunikace a sdílení informací.

Kdo je školní psycholog?

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti. Jeho práce je vymezena právními předpisy a je vázán etickými normami profese.

Kdo je školní psycholog na naší škole?

Mgr. Irena Zigmanová – vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU, více jak patnáct let se zabývá vzděláváním dětí a dospělých. Je absolventkou základního a následného výcviku v transakční analýze v oboru poradenství. Od roku 2013 vede svépomocné skupiny rodičů. Má soukromou poradenskou praxi a nadále se věnuje lektorování.

Jak probíhá spolupráce?

Školní psycholog pracuje buď skupinově v rámci třídnických hodin a skupinových aktivit nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného nebo na žádost učitele nebo rodičů.

Spolupráce může mít různé podoby, od jednorázové konzultace po dlouhodobější práci. Ovšem vždy se souhlasem žáka samotného a jeho rodičů po dohodě s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).